Komisja Nadzoru Finansowego wydaje się mieć problem ze znalezieniem sobie zajęcia dlatego postanowiłem zwrócić uwagę urzędników KNF na to co działo się z kursem spółki Amica pod koniec listopada.

29 listopada, po sesji giełdowej, Amica poinformowała: W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH informację potwierdzającą zakończenie negocjacji – strony odstąpiły od dalszych rozmów prowadzonych w oparciu o treść porozumienia zawartego w dniu 2 września 2010 roku (Cooperation Agrement), w którym wyraziły ewentualne intencje nawiązania współpracy. Informacja o porozumieniu z 2 września została zgodnie z polskim prawem i za zgodą KNF opóźniona.

Nie znaczy to, że rynek nie widział o toczących się negocjacjach. Jako pierwszy, jeszcze we wrześniu napisał o nich Parkiet. W grę wchodziło przejęcie Amica przez BSH lub zlecenie jej produkcji kuchenek (byłby to spory, strategiczny kontrakt). Jeszcze 24 listopada Parkiet pisał, że BSH ma tydzień na podjęcie decyzji: Nie­miec­ki pro­du­cent AGD kon­cern BSH za­koń­czył ba­da­nie ksiąg Ami­ki Wron­ki – do­wie­dział się „Par­kiet”. Do 30 li­sto­pa­da ma czas na pod­ję­cie de­cy­zji co do ewen­tu­al­nych in­we­sty­cji w pol­ską spół­kę. We­dług naszych nie­ofi­cjal­nych źródeł przed­sta­wi­cie­le Ami­ki zło­ży­li do KNF in­for­ma­cję, iż pro­wa­dzą roz­mo­wy, w wyniku któ­rych mo­że dojść do sprze­da­ży spół­ki.

Dzień później, 25 listopada, kurs producenta AGD zanurkował 10%. Kilka dni później okazało się, że negocjacje nie zakończyły się powodzeniem.

Za akcje.net

Za akcje.net

Przypadek?